PARP wesprze zakłady Ursusa

czwartek, 10 października 2013 11:39

30 września 2013 r. spółka Ursus S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”.


Na podstawie zawartej umowy Emitent otrzyma dofinansowanie przeznaczone na realizację projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 8 040 243 zł, natomiast całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie 23 641 562,44 zł netto. Dofinansowanie to udzielone będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie Innowacji.

W wyniku realizacji projektu Spółka planuje utworzenie w siedzibie głównej Spółki w Lublinie nowoczesnej infrastruktury służącej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych na potrzeby działalności Spółki.

Celem projektu jest poprawa standardu infrastruktury przeznaczonej do realizacji prac badawczo-rozwojowych. Poprawa potencjału badawczo-rozwojowego firmy oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług B+R dla innych firm i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi. Zakupione i zainstalowane będzie wyposażenie diagnostyczne do badań pojazdów, wyposażenie komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do realizacji prac konstrukcyjnych, badawczych i do analiz inżynierskich. Zakupione będą maszyny i urządzenia do budowy prototypów.

W opinii Zarządu zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w znaczny sposób przyspieszy realizację zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej podejmowanych w ramach realizacji strategii Spółki, które zwiększą innowacyjność procesów produkcyjnych i pozwolą na wzrost konkurencyjności oferty Spółki.

Źródło: URSUS SA